AKPART? BALIKESIR ALTIEYLÜL BELEDIYE BASKAN ADAYI ZEKA? KAFAO?LU
   
 
PAYLAS
Bookmark and Share
 
Ana Menü
 
ALTIEYLÜL ?LÇES?
Yeni Sayfa 1
Anket
Tanımlanmış Anket Bulunamadı.
 
ALTIEYLÜL ?LÇES?
Yeni Sayfa 1
ALTIEYLÜL ?LÇES?
Yeni Sayfa 1
Büyük?ehir yasas?
MERKEZ´DE 3 BELED?YE OLACAK
     

     
Büyük?ehir Belediye Ba?kanl??? il s?n?rlar?n?n bütününden sorumlu oluyor, ancak Büyük?ehir Belediyesi´nin idare merkezi Bal?kesir il merkezi olacak. Bunun yan? s?ra Karesi ve Alt? Eylül belediyeleri de il merkezinde olacak. Böylece il merkezinde 3 belediye yer alacak.
 

  ALTIEYLÜL ?LÇES?´NE BA?LANAN MAHALLELER
     
      Karesi ilçesinde merkezdeki mahalle say?s? fazla, köy say?s? daha az olarak belirlenirken, Alt? Eylül ilçesinde tam tersi oldu. Tasar?ya göre 13 mahalle Alt? Eylül´e ba?lan?rken, merkeze ba?l? köylerin 81´i Alt? Eylül´e dahil edildi.
      Alt? Eylül´e ba?lanan mahalleler ?unlar: Plevne, Bahçelievler, Hasan Basri Çantay, 1. Gündo?an, 2. Gündo?an, Gümü?çe?me, Gazi Osman Pa?a, Y?ld?z, Sütlüce, Kasaplar, Dinkçiler, Hac?ilbey, Alt?eylül.
      Alt? Eylül ilçesine ba?lanan köyler de ?öyle:
      Pamukçu, Çay?rhisar, Halalca, Ovaköy, Yakupköy, Karamanköy, Köylüköy, Bal?kl?, Çand?r, Asl?han, Asl?han Tepecik, Atköy, Ovabay?nd?r, Yenice, Akarsu, Ayvatlar, Karakaya, Kürse, Gökçeören, Köseler, Aybe?ac?, Küçükbostanc?, Büyükbostanc?, Pa?aköy, Çiçekp?nar, Akçakaya, Kabakl?, Dereçiftlik, Çukur Hüseyin, Bahçedere, Karamanlar, Kozören, Karakavak, Çamköy, Be?p?nar, Macarlar, Di?budak, Çiftçidere, Çönge, Kirazköy, S?vatp?nar, Bozen, Türkali, Ta?köy, Selimiye, ?nkaya, Orhanl?, Çiftlik, Ta?p?nar, Turnalar, K?lc?lar, Kirazp?nar, Tayyipler, Ç?narl?dere, Karabeyler, Konakp?nar, Bereketli, Ku?kaya, Bayat, Akçaköy, Ye?iller, Ayvac?k, Çak?ll?k, Dedeburnu, Kozdere ?üvem, Ye?ilyurt, Sar?alan, Kutludü?ün, Kuyualan, Küpeler, Meryemdere, Ortamand?ra, Dall?mand?ra, Dereköy, Ertu?rul, Gökköy, Bigatepe, Alia?a, Atatöy, Aynao?lu, Ba?alan.

      KARES? ?LÇES?´NE BA?LANAN MAHALLELER
     
      Merkez´de kurulacak Karesi ilçesine ba?lanan mahalleler ?unlar:
      Kuvay? Milliye, 1. Sakarya, 2. Sakarya, Çay, Vicdaniye, Kayabey, 1. Oruçgazi, 2. Oruçgazi, Maltepe, Ege, Ali Hikmet Pa?a, Toygar, Atatürk, Pa?aalan?, Yeni Mahalle, Eski Kuyumcular, Dumlup?nar, Y?ld?r?m, Ak?nc?lar, Karao?lan, Karesi, Aygören, Hac?ismail, Mirzabey, K?zp?nar, Adnan Menderes.
      Bu arada ?aml? ve Kocaav?ar belediyeleri de Karesi ilçesine dahil ediliyor. Karesi´ye ba?lanan belde ve köyler de ?öyle s?ralan?yor:
      ?aml?, Kocaav?ar, Üçp?nar, Ziyaretli, Köteyli, Fethiye, ?birler, Davutlar, Çayp?nar, Yaylabay?r, Ya?c?lar, Çanac?k, Ye?ilova, Ta?kesi?i, Alacabay?r, Düzoba, Hisaralan, Toybelen, Bo?azköy, Karacaören, Karakol, Kavakl?, Ortaca, Kurtdere, Armutalan, K?rm?z?lar, Büyükp?nar, Tatl?p?nar, Yaylac?k, Yeni ?skender, Delikta?, Ovac?k, Turplu, Aktarma, Beyköy, Kabakdere, Kalayc?lar, Naipli, Bakacak, Yeniköy.

MAKAMIMIZDA ?LK GÜNÜMÜZ


MAKAMIMIZDA ?LK GÜNÜMÜZ


Devamı · 1408 Okunma ·Yazdır
CAFE GOLL BAHÇE AÇILI?INDAYDIK

.
CAFE GOLL BAHÇE AÇILI?INDAYDIK
.

Devamı · 1189 Okunma ·Yazdır
MAZBATAMIZI ALDIK

MAZBATAMIZI ALDIK
Alt?eylül Belediye Ba?kan?m?z Zekai KAFAO?LU Mazbatas?n? ald?. Ba?kan Kafao?lu Mazbatas?n? almas?n?n ard?ndan yapt??? aç?klamada " Alt?eylül'ümüz için, Bal?kesir'imiz için hay?rl? olsun. Seçim döneminde bizimle birlikte çal??an, emek veren, destek veren, öncelikle ?lçe Te?kilat?m?z olmak üzere, Kad?n kollar?m?za, Gençlik kollar?m?za, Milletvekillerimiz ve gönüllü olarak yan?m?zda olan isimsiz kahramanlar?m?za te?ekkür ediyor, onlar? da gönülden kutluyorum. Zafer rehavetine kap?lmadan, kollar? s?vay?p i?e ba?layaca??z."dedi.

Devamı · 1049 Okunma ·Yazdır
BALIKES?R TANITIM KERVANINA KATILDIK

,
BALIKES?R TANITIM KERVANINA KATILDIK

Devamı · 1098 Okunma ·Yazdır
H?Ç K?MSEY? ÖTEK?LE?T?RMEYECE??Z....

Alt?eylül ?lçesi Kurucu Belediye Ba?kan? Zekai Kafao?lu da, Bal?kesirli hem?ehrilerimize çok te?ekkür ediyoruz desteklerinden dolay?. Hemen hizmete koyulaca??z. Hepimiz beraber büyük bir sorumluluk yüklendik. Onlar?n verdi?i bu emaneti sonuna kadar koruyarak bir 5 y?l?n sonunda Bal?kesir´i onlar?n hayal edemedi?i noktaya el ele, gönül gönüle götürece?imize inan?yorum..

Devamı · 945 Okunma ·Yazdır
KOCAEL? BÜYÜK?EH?R BELED?YES? Z?YARET?M?Z

KOCAEL? BÜYÜK?EH?R BELED?YES? Z?YARET?M?Z
Kocaeli Büyük?ehir Belediyesinde, Büyük?ehir hizmet ve planlamalar? hakk?nda ön bilgilendirme ve e?itim ald?k.. Her?ey, Bal?kesir için.. Alt?eylül için.. Karesi için..

Devamı · 935 Okunma ·Yazdır
30 Mart yerel seçimlerinde Ortamand?ra’da verdi?i sözü tuttu..Bu bir i?aret fi?e?idir

30 Mart yerel seçimlerinde Alt?eylül ilçesi Belediye Ba?kan? seçilen Zekai Kafao?lu, seçim çal??malar? kapsam?nda gitti?i Ortamand?ra’da verdi?i sözü tuttu ve Ba?kan seçilmesinin ertesi günü Ortamand?ra’ya ziyarete gitti.

Devamı · 974 Okunma ·Yazdır
Zekai KAFAO?LU Bu ak?am saat 20.30'da Karesi ve Anadolu Tv ortak yay?n?nda

Alt?eylül Belediye Ba?kan? Zekai KAFAO?LU Bu ak?am saat 20.30'da Yerel Seçim Gündemi programinda Karesi ve Anadolu Tv ortak yay?n?nda tüm Bal?kesir halk?na selamlama ve te?ekkür konu?mas? yapacakt?r..

Devamı · 1354 Okunma ·Yazdır
?NANDIK HAKKA.. GÜVEND?K HALKA..TE?EKKÜRLER BALIKES?R..
..
?NANDIK HAKKA.. GÜVEND?K HALKA..
TE?EKKÜRLER BALIKES?R..
TE?EKKÜRLER ALTIEYLÜL..
TE?EKKÜRLER KARES?..
BU ZAFER HEP?M?Z?N..
BU, M?LLET?N GÜR SES?..

Devamı · 1389 Okunma ·Yazdır
Bal?kesir ve Alt?eylül ilçemiz için hay?rl?, u?urlu olsun in?allah..

.
Bal?kesir ve Alt?eylül ilçemiz için hay?rl?, u?urlu olsun in?allah..

Devamı · 1243 Okunma ·Yazdır
Köylerimiz su tankerlerine kavu?tu..

Köylerimiz su tankerlerine kavu?tu..
Bal?kesir Orman Bölge Müdürlü?ü ve Özel ?dare ??birli?i ile köylerimize su tankerleri temin edildi.. Köylerimiz su tankerlerine kavu?tu..

Devamı · 1086 Okunma ·Yazdır
Pa?aköy'de aç?l??a kat?ld?k..

Pa?aköy'de aç?l??a kat?ld?k..
Mega Y?ld?z Lokantas?n?n sahibi Sinan Ergüven arkada??m?z?n Pa?aköy'de yapt?rm?? oldu?u ÇE?ME ve ÇOCUK PARKI aç?l???na kat?ld?k. Birey olarak da yap?labilecek güzel i?ler olabilece?inin en güzel örne?ini te?kil eden bu faydal? hizmet için kendisine te?ekkür ederiz.. ?lçemiz s?n?rlar? içerisinde olan Pa?aköy'deki aç?l??a Bal?kesir Milletvekili Tülay Babu?cu, AK Parti Karesi Belediye Ba?kan aday? Yücel Yilmaz, AK Parti Alt?eylül ?lçe Te?kilat Ba?kan? Hasan Safak AK Altieylül, AK Parti Karesi ?lçe Te?kilat Ba?kanlar?m?z Kemal Aydemir AK Karesi , AKkad?nlar Karesi Hülya Kamçi, Akkad?nlar Bal?kesir Mutlu Aydemir, Meclis Üyelerimizin yan? s?ra BTO Ba?kan? Fahri Ermi?ler'inde kat?lmas? bizleri mutlu etti. Aç?l?? sonras? Pa?aköy pazar esnaf?yla selamla?t?k, Ak Alt?eylül Kad?nkollar? da mobil araçlar?nda yapt?klar? üye çal??malar? ve ziyaretlerle bizlere destek ve güç verdiler..

Devamı · 986 Okunma ·Yazdır
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 99. y?l?

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 99. y?l?
99. y?l dönümünü kutlad???m?z Çanakkale Zaferi ve ?ehitlerimizi anma program? kapsam?nda Asri Mezarl?kta ?ehitlerimizi dualarla, ?ükran ile and?k.. Ruhlas? ?ad olsun..

Devamı · 1018 Okunma ·Yazdır
Gökköy, Kabakl? ve Akçakaya ziyaretlerimiz..

Gökköy, Kabakl? ve Akçakaya ziyaretlerimiz..
Büyük?ehir Belediye Ba?kan aday?m?z Ahmet Edip U?ur abimiz ile, Gökköy, Kabakl? ve Akçaköy ziyaretlerimizde bulunduk. Bizlere büyük teveccüh gösteren muhterem halk?m?za gönül dolusu te?ekkürlerimizle.. B?Z S?ZLERLE BÜYÜK TÜRK?YEY?Z.. DURMAK YOK.. YOLA DEVAM..

Devamı · 1077 Okunma ·Yazdır
Durmak yok, köylerimize 2. turlar?m?z..

Durmak yok, köylerimize 2. turlar?m?z..
Alia?a, Ay?ebac?, Köseler, Yakupköy ve Halalca köylerimizde ya?ad???m?z bu güzel kar??lama ve misafirperverlikden dolay? te?ekkürlerimizi sunar?z.. B?Z S?ZLERLE BÜYÜK TÜRK?YE'Y?Z..

Devamı · 1058 Okunma ·Yazdır
Köylerimizin 2. tur ziyaretlerindeyiz..

Köylerimizin 2. tur ziyaretlerindeyiz..
Ortamand?ra, Aynao?lu, Çitlenbik, Dereköy, Dall?mand?ra ve Sar?alan ziyaretlerimizde bizlere gösterilmi? olan bu büyük ilgi ve teveccüh için te?ekkürlerimizle..

Devamı · 1091 Okunma ·Yazdır
18 MART ÇANAKKALE ZAFER?......

257 okkal?k bir mermiyi kald?rarak ola?anüstülük gösteren Havran'l? Seyit Ali Onba??'y?, 1916-1917'de Bal?kesir Sultanisinden Bo?az harbine kat?l?p ?ehit olan 94 vatan evlad?m?z? ve yine Bal?kesir Erkek Muallim Mektebinden de ?ehid olan ceddimizle, atalar?mla gurur duyuyor, ?ehidlerimizi sayg?yla, ?ükranla an?yorum.. Zekai KAFAO?LU

Devamı · 1009 Okunma ·Yazdır
Gündo?an mahallemizde pazar esnaf? ziyareti ve Pilav hayr?m?z..


Gündo?an mahallemizde pazar esnaf? ziyareti ve Pilav hayr?m?z..
.
.
.


Devamı · 994 Okunma ·Yazdır
TÜM SA?LIK ÇALI?ANLARININ 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLARIZ.

Meclis Üyelerimizden Faruk Özen, güzel bir jest yap?p, kendisi ve ekip arkada?lar?m?z ad?na Di? hekimi olan AK Parti Alt?eylül Belediye Ba?kan aday?m?z Zekai Kafao?lu'nun 14 Mart T?p Bayram?n? kutlad?.. YOL ARKADA?LARI, TÜM ALTIEYLÜL TE?K?LATI ve GÖNÜL DOSTLARI OLARAK BA?KANIMIZIN VE TÜM SA?LIK ÇALI?ANLARININ 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLAR, SONSUZ BA?ARI ve SA?LIK D?LEKLER?M?Z? SUNARIZ..YOLUN AÇIK, GELECE??N AK ve AYDINLIK OLSUN BA?KANIM..

Devamı · 898 Okunma ·Yazdır
Plevne Mahallemizin AK Elçileriyle bulu?tuk..

Plevne Mahallemizin AK Elçileriyle bulu?tuk..
Ak Alt?eylül Kad?nkollar?'m?z?n bu fedakar çal??malar? bizleri çok mutlu ediyor. Sabahtan ak?ama ev ev dola??p, çalmad?k kap?, girmedik ev b?rakmadan büyük bir özveri ile çal??an AK Elçilerimize,mahalleli bac?lar?m?zla bizleri bulu?turup bu imkan? haz?rlad?klar? için gönülden te?ekkür ederiz..

Devamı · 892 Okunma ·Yazdır
Sakatlar Derne?ini ziyaret ettik..

Sakatlar Derne?ini ziyaret ettik..
Sakatlar Derne?i Bal?kesir ?ubesi Ba?kan? Zeki Uslu karde?imizi ziyaret ettik. AK Parti döneminde Engelli vatanda?lar?m?z için sunulan imkanlardan oldukça memnun olduklar?n? ve bu duyarl?l???n devam?nda tüm kurulu?lar?n hassasiyet göstermesini dile getiren Zeki Uslu karde?imize, Belediye hizmeti vermeye ba?larsak bu hassasiyete önem verece?imizi ve ya?amlar?n? kolayla?t?rmak için var olan bütün engelli kald?raca??m?z? söyledik..

Devamı · 973 Okunma ·Yazdır
BÜYÜK?EH?R'E YAKI?ACAK BÜYÜK PROJELER..

BÜYÜK?EH?R'E YAKI?ACAK BÜYÜK PROJELER..
AK Parti Bal?kesir Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? Edip U?ur abimiz, Karesi Belediye Ba?kan aday? Yücel Y?lmaz karde?imiz ve Bal?kesir Milletvekilimiz Tülay Babu?çu ile projelerimizi inceledik.. BÜYÜK?EH?R BALIKES?R ?Ç?N BÜYÜK DÜ?ÜNÜYORUZ.. DURMAK YOK, YOLA DEVAM..

Devamı · 1076 Okunma ·Yazdır
Harp Malülleri ve Gaziler Derne?ini ziyaretimiz..

Harp Malülleri ve Gaziler Derne?ini ziyaretimiz..
AK Parti Alt?eylül Te?kilat?m?z ve Meclis Üyelerimizle beraber Harp Malülleri ve Gaziler Dene?ini ziyaret ettik. Atas?na, ecdad?na sayg?s? olmayan toplumlar?n gelece?inin olmayaca??n?n bilinciyle Harp Malüllerimizin ve gazilerimizin her zaman yanlar?nda oldu?umuzu belirttik..

Devamı · 886 Okunma ·Yazdır
Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakan?m?z Sn.Fikri I?IK 2. Gündo?an Mahalle mitingimize kat?ld?.

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakan?m?z Say?n Fikri I?IK, bu ak?amki 2. Gündo?an Mahallemizde gerçekle?tirdi?imiz mitingimize kat?larak, bizleri ve Alt?eylül ?lçemiz Gündo?an mahallesi sakinlerini ?ereflendirdi. Büyük?ehir Bal?kesir ve Alt?eylül Belediye Ba?kan aday? Zekai Kafao?lu için her ?ekilde destek ve yard?ma haz?r oldu?unu söyleyen Bakan?m?z 'Zekai Kafao?lu karde?im ile 2003-2007 y?llar? aras?nda ayn? dönemde, ben Kocaeli'nde, o Bal?kesir'de ?l Ba?kanl???m?z döneminden tan???r, ayr?ca samimi dostlu?umuz, karde?li?imiz vard?r. Bal?kesir ve Zekai Kafao?lu'na Alt?eylül için elimden gelen deste?i verece?im" dedi. Say?n Bakan?m?za bizlere vermi? oldu?u bu büyük destek ve samimiyetten dolay? gönülden te?ekkür ederiz..

Devamı · 847 Okunma ·Yazdır
Avrupa Birli?i Bakan?m?z Mevlüt Çavu?o?lu’nu a??rlad?k..


Avrupa Birli?i Bakan?m?z Mevlüt Çavu?o?lu’nu a??rlad?k..


Devamı · 1081 Okunma ·Yazdır
Milli Savunma Bakan?m?z Bal?kesir'deydi...


Milli Savunma Bakan?m?z Bal?kesir'deydi...

Devamı · 884 Okunma ·Yazdır
2.Tur Köy Ziyaretlerimize Ba?lad?k...

Köylerde 2. Tur Ziyaretlerimiz devam ediyor
Köy köy, sokak sokak, ad?m ad?m Alt?eylül için yollarday?z.. Biz di?er siyasetçilere benzemeyiz demi?tik.. Bir kere de?il, defalarca geliriz demi?tik.. Sal? günü saat 16:00 'da ç?kt?k yola, 10 köy ve mahallede s?k?lmad?k el, selam vermedik gönül b?rakmadan, ya?mura, so?u?a ald?rmadan.. Son köyümüze girdi?imizde saat 23:15 olmas?na ra?men, bizleri bekleyen tüm gönülda?lar?m?z de?erli köy halk?m?za yürek dolusu sevgi, sayg? ve hürmetlerimizle.. DURMAK YOK!.. YOLA DEVAM..

Devamı · 1004 Okunma ·Yazdır
Halk E?itim Merkezini ziyaret ettik..


Halk E?itim Merkezini ziyaret ettik..

Devamı · 1087 Okunma ·Yazdır
Bahçelievler Mahallelesine ziyaretimiz..

Bahçelievler Mahallelesine ziyaretimiz..

Devamı · 875 Okunma ·Yazdır
Y?ld?z mahallemizde AK Elçilerimizleydik..
Y?ld?z mahallemizde AK Elçilerimizleydik..
AK Parti Ak Alt?eylül Kad?nkollar? Ba?kan?m?z Yasemin AKKOL ve AK Kad?nlar?m?z?n düzenlemi? oldu?u toplant?da, Y?ld?z mahallemiz AK Elçileriyle bir araya geldik. Bal?kesir Milletvekili Tülay Babu?cu, Büyük?ehir Belediye Ba?kan aday?m?z Edip U?ur abimizin e?i Nurgül han?m, Alt?eylül Belediye Ba?kan aday?m?z Zekai Kafao?lu'nun e?i Didar han?m?n da kat?l?mlar? bizlere güç vermi?tir. Ba?ta Kad?n kollar?m?z olmak üzere, Alt?eylül ?lçe Te?kilat?na, Meclis Üyesi arkada?lar?m?za, gönüllülerimize ve mahalle halk?m?za, yan?m?zda olan, bizlere destek veren herkese gönülden te?ekkür ederiz. Biz, sizlerle birlikte BÜYÜK TÜRK?YE'yiz..

Devamı · 881 Okunma ·Yazdır
 
   
Copyright © 2013

Powered by Site copyright © 2002 - 2016 NyFe.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. - 192,174 Tekil Ziyaretçi

yukarı